8 (7172) 53-31-08

ОБЪЯВЛЕНИЕ:

 

В связи с проведением открытого конкурса «Работы по текущему содержанию зеленых насаждений» города Нур-Султан акиматом района Алматы г. Нур-Султан  ТОО «Астана – Зеленстрой» предлагает сотрудничество для создания консорциума с предприятиями Республики Казахстан.

 

Потенциальные поставщики должны соответствовать следующим требованиям:

 

1.Подтвержденный опыт работы предприятий на рынке не менее 5 лет по озеленению (предоставить подтверждающие документы: договора, акты выполненных работ).       

2. Наличие необходимых квалифицированных кадров с опытом работы:

 • агроном-цветовод – 1ед;
 • агрохимик – 1 ед;
 • дендролог – 1ед;
 • рабочие не менее 100 человек;

3.Наличие собственных или арендованных помещении, участка:

  - производственная база, спецтехники и малой механизации (подтверждающие документы);

 -   питомник (подтверждающие документы);

 -  теплица (подтверждающие документы).

4. Финансовая успешность и стабильность за последние 3года.

5. Потенциальный поставщик должен подтвердить обеспечение финансовой части договора (наличие собственных средств на р/счете, либо открытая кредитная линия).

          6. Наличие сертификата ИСО 9001 в системе менеджмента качества производства зеленых насаждении.

7. Отсутствие ограничений предусмотренных ст.6 «Закона о государственных закупках».

          8. Сотрудничество с научно- исследовательскими институтами в области растениеводства, лесоводство, биотехнологии и селекции растении, защита и карантин растении.

          Желающие участвовать в открытом конкурсе «Текущее содержание зеленых насаждений» города Нур-Султан акиматом района Алматы г. Нур-Султан должны предоставить документы по адресу: г. Нур-Султан, ул. Пушкина, 45, кабинет главного агронома.           

             Срок окончания приема заявок 13.00 часов 12 февраля 2020 года.

 

 

 

Хабарлама:

 

Нұр-Сұлтан қаласының Алматы ауданының әкімдігі «Жасыл екпелерді ағымда күтіп ұстау бойынша» ашық конкурс өткізуге байланысты «Астана-Көгалдандыру құрылысы» ЖШС Қазақстан Республикасының кәсіпорындарымен консрциум құруға ынтымақтастық ұсынады.

 

Әлеуетті жеткізушілер мынадай талаптарға сәйкес болуы тиіс:

 

1. Кәсіпорындардың көгалдандыру бойынша нарықта 5 жылдан кем емес расталған жұмыс тәжірибесі (растау құжаттарын ұсыну: шарттар, орындалған жұмыс актілері).       

2. Жұмыс тәжірбесімен қажетті білікті кадрларының болуы:

 • агроном-гүл өсіруші – 1бірлік;
 • агрохимик – 1 бірлік;
 • дендролог – 1бірлік;
 • 100 адамнан кем емес жұмысшылары;

3.Меншікті немесе жалға алынған үй-жайларының, участкелерінің болуы:

  - өндірістік база, арнаулы техникасы және кіші механизациясы (растау құжаттары);

 -   тәлімбағы (растау құжаттары);

 -  жылыжайы (растау құжаттары).

4. Соңғы 3 жылда қаржылық табысты және тұрақтылығы.

5. Әпеуетті жеткізуші шарттың қаржылық бөлігі қамтамасыз етілуін растауы тиіс (есеп шотында меншікті қаражатының немесе ашық кредиттік желісінің болуы).

          6. Жасыл екпелер өңдірісінің ИСО 9001 менеджмент жүйесінде сертификаттың болуы.

7. «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 6 бабында ескерілген шектеулердің болмауы.

          8. Өсімдіктану, орман шаруашылығы, өсімдіктер биотехнологиясы және селекциясы, өсімдіктерді қорғау мен карантині саласында ғылыми-зерттеу институттарымен ынтымақтастығы.

          Нұр-Сұлтан қаласының Алматы ауданының әкімдігі «Жасыл екпелерді ағымда күтіп ұстау бойынша» ашық конкурсына қатысуға ниет білдіргендер, Нұр-Сұлтан қаласы, Пушкин көшесі, 45 мекенжайы бойынша бас агроном кабинетіне құжаттарын ұсынуы тиіс.           

             Өтінімдерді қабылдаудың аяқталу мерзімі 2020 жылғы 12 ақпанда 13.00 сағатқа дейін.

 • VTEM skitter
  VTEM skitter
  VTEM skitter
  VTEM skitter
  VTEM skitter
  VTEM skitter
 • VTEM skitter
  VTEM skitter
  VTEM skitter
  VTEM skitter